Trang chủ » Đời sống
28/11/2022 15:05

az248

H̼o̼t̼  g̼i̼r̼l̼  p̼h̼ạ̼m̼  t̼ộ̼i̼  h̼.i̼ế̼.p̼  d̼.â̼.m̼  c̼h̼i̼a̼  s̼ẻ̼  s̼ẽ̼  t̼i̼ế̼p̼  t̼ụ̼c̼  h̼ọ̼c̼  h̼ế̼t̼  T̼H̼P̼T̼  v̼à̼  g̼ắ̼n̼g̼  t̼h̼i̼  v̼à̼o̼  t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼  n̼g̼h̼ề̼.̼

Hoàng Tiến
̼H̼o̼t̼  g̼i̼r̼l̼  p̼h̼ạ̼m̼  t̼ộ̼i̼  h̼.i̼ế̼.p̼  d̼.â̼.m̼  n̼ở̼  n̼ụ̼  c̼ư̼ờ̼i̼  r̼ạ̼n̼g̼  r̼ỡ̼  n̼g̼à̼y̼  đ̼ặ̼c̼  x̼á̼

G̼ầ̼n̼  8̼  g̼i̼ờ̼  3̼0̼,̼  n̼g̼à̼y̼  3̼1̼/̼8̼,̼  P̼h̼ó̼  C̼h̼ủ̼  n̼h̼i̼ệ̼m̼  V̼ă̼n̼  p̼h̼ò̼n̼g̼  C̼h̼ủ̼  t̼ị̼c̼h̼  n̼ư̼ớ̼c̼  G̼i̼a̼n̼g̼  S̼ơ̼n̼,̼  l̼ã̼n̼h̼  đ̼ạ̼o̼  T̼ổ̼n̼g̼  c̼ụ̼c̼  8̼  (̼B̼ộ̼  C̼ô̼n̼g̼  a̼n̼)̼,̼  V̼i̼ệ̼n̼  K̼i̼ể̼m̼  s̼á̼t̼  N̼h̼â̼n̼  d̼â̼n̼  T̼ố̼i̼  c̼a̼o̼,̼  G̼i̼á̼m̼  t̼h̼ị̼  T̼r̼ạ̼i̼  g̼i̼a̼m̼  H̼o̼à̼n̼g̼  T̼i̼ế̼n̼  (̼ở̼  t̼h̼ị̼  x̼ã̼  C̼h̼í̼  L̼i̼n̼h̼,̼  t̼ỉ̼n̼h̼  H̼ả̼i̼  D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼  v̼à̼  c̼á̼c̼  v̼ị̼  l̼i̼ê̼n̼  q̼u̼a̼n̼  v̼à̼o̼  h̼ộ̼i̼  t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼  P̼h̼â̼n̼  t̼r̼ạ̼i̼  s̼ố̼  1̼  (̼T̼r̼ạ̼i̼  g̼i̼a̼m̼  H̼o̼à̼n̼g̼  T̼i̼ế̼n̼)̼  t̼h̼ự̼c̼  h̼i̼ệ̼n̼  L̼ễ̼  c̼ô̼n̼g̼  b̼ố̼  q̼u̼y̼ế̼t̼  đ̼ị̼n̼h̼  đ̼ặ̼c̼  x̼á̼  c̼ủ̼a̼  C̼h̼ủ̼  t̼ị̼c̼h̼  n̼ư̼ớ̼c̼  c̼h̼o̼  4̼9̼1̼  p̼h̼ạ̼m̼  n̼h̼â̼n̼.̼

đặc xá
L̼ễ̼  đ̼ặ̼c̼  x̼á̼  -̼    Ả̼n̼h̼:̼  P̼h̼ạ̼m̼  D̼u̼ẩ̼n̼

N̼g̼a̼y̼  h̼à̼n̼g̼  g̼h̼ế̼  đ̼ầ̼u̼  b̼ê̼n̼  t̼r̼á̼i̼  h̼ộ̼i̼  t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼  m̼ộ̼t̼  n̼ữ̼  p̼h̼ạ̼m̼  n̼h̼â̼n̼  c̼ò̼n̼  r̼ấ̼t̼  t̼r̼ẻ̼,̼  c̼a̼o̼  r̼á̼o̼,̼  t̼ư̼ơ̼i̼  t̼ắ̼n̼,̼  x̼i̼n̼h̼  đ̼ẹ̼p̼  n̼ổ̼i̼  b̼ậ̼t̼.̼  N̼h̼i̼ề̼u̼  n̼g̼ư̼ờ̼i̼  t̼h̼ố̼t̼  l̼ê̼n̼  g̼ọ̼i̼  c̼ô̼  l̼à̼,̼  “̼H̼o̼a̼  h̼ậ̼u̼”̼  H̼o̼à̼n̼g̼  T̼i̼ế̼n̼.̼  N̼g̼a̼y̼  t̼r̼ê̼n̼  ố̼n̼g̼  q̼u̼ầ̼n̼  b̼ê̼n̼  t̼r̼á̼i̼  c̼ủ̼a̼  “̼h̼o̼a̼  h̼ậ̼u̼”̼  n̼à̼y̼  t̼h̼ê̼u̼  h̼a̼i̼  c̼h̼ữ̼  b̼ằ̼n̼g̼  c̼h̼ỉ̼  đ̼ỏ̼  k̼h̼á̼  đ̼i̼ệ̼u̼  “̼T̼h̼ạ̼c̼h̼  T̼h̼ả̼o̼”̼.̼  L̼ú̼c̼  c̼h̼ờ̼  đ̼ợ̼i̼  x̼ư̼ớ̼n̼g̼  t̼ê̼n̼  đ̼ư̼ợ̼c̼  đ̼ặ̼c̼  x̼á̼,̼  n̼ữ̼  p̼h̼ạ̼m̼  n̼h̼â̼n̼  n̼à̼y̼  n̼h̼i̼ề̼u̼  l̼ú̼c̼  t̼ỏ̼  r̼a̼  k̼h̼á̼  c̼ă̼n̼g̼  t̼h̼ẳ̼n̼g̼,̼  m̼ắ̼t̼  n̼h̼ì̼n̼  đ̼â̼u̼  đ̼ó̼  n̼h̼ư̼  t̼ì̼m̼  k̼i̼ế̼m̼  n̼i̼ề̼m̼  m̼a̼y̼  m̼ắ̼n̼.̼.̼.̼

Thạch Thảo
T̼h̼ả̼o̼  n̼ổ̼i̼  b̼ậ̼t̼  t̼r̼o̼n̼g̼  c̼á̼c̼  n̼ữ̼  p̼h̼ạ̼m̼  n̼h̼â̼n̼  -̼  Ả̼n̼h̼:̼  P̼h̼ạ̼m̼  D̼u̼ẩ̼n̼

N̼g̼a̼y̼ h̼à̼n̼g̼ g̼h̼ế̼ đ̼ầ̼u̼ b̼ê̼n̼ t̼r̼á̼i̼ h̼ộ̼i̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ m̼ộ̼t̼ n̼ữ̼ p̼h̼ạ̼m̼ n̼h̼â̼n̼ c̼ò̼n̼ r̼ấ̼t̼ t̼r̼ẻ̼,̼ c̼a̼o̼ r̼á̼o̼,̼ t̼ư̼ơ̼i̼ t̼ắ̼n̼,̼ x̼i̼n̼h̼ đ̼ẹ̼p̼ n̼ổ̼i̼ b̼ậ̼t̼.̼ N̼h̼i̼ề̼u̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼h̼ố̼t̼ l̼ê̼n̼ g̼ọ̼i̼ c̼ô̼ l̼à̼,̼ “̼H̼o̼a̼ h̼ậ̼u̼”̼ H̼o̼à̼n̼g̼ T̼i̼ế̼n̼.̼ N̼g̼a̼y̼ t̼r̼ê̼n̼ ố̼n̼g̼ q̼u̼ầ̼n̼ b̼ê̼n̼ t̼r̼á̼i̼ c̼ủ̼a̼ “̼h̼o̼a̼ h̼ậ̼u̼”̼ n̼à̼y̼ t̼h̼ê̼u̼ h̼a̼i̼ c̼h̼ữ̼ b̼ằ̼n̼g̼ c̼h̼ỉ̼ đ̼ỏ̼ k̼h̼á̼ đ̼i̼ệ̼u̼ “̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ T̼h̼ả̼o̼”̼.̼ L̼ú̼c̼ c̼h̼ờ̼ đ̼ợ̼i̼ x̼ư̼ớ̼n̼g̼ t̼ê̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼ặ̼c̼ x̼á̼,̼ n̼ữ̼ p̼h̼ạ̼m̼ n̼h̼â̼n̼ n̼à̼y̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ l̼ú̼c̼ t̼ỏ̼ r̼a̼ k̼h̼á̼ c̼ă̼n̼g̼ t̼h̼ẳ̼n̼g̼,̼ m̼ắ̼t̼ n̼h̼ì̼n̼ đ̼â̼u̼ đ̼ó̼ n̼h̼ư̼ t̼ì̼m̼ k̼i̼ế̼m̼ n̼i̼ề̼m̼ m̼a̼y̼ m̼ắ̼n̼.̼.̼.̼

S̼a̼u̼  k̼h̼o̼ả̼n̼g̼  2̼  t̼i̼ế̼n̼g̼,̼  l̼ễ̼  c̼ô̼n̼g̼  b̼ố̼  q̼u̼y̼ế̼t̼  đ̼ị̼n̼h̼  đ̼ặ̼c̼  x̼á̼  k̼ế̼t̼  t̼h̼ú̼c̼.̼  T̼ô̼i̼  g̼ặ̼p̼  “̼h̼o̼a̼  h̼ậ̼u̼”̼  H̼o̼à̼n̼g̼  T̼i̼ế̼n̼.̼  V̼u̼i̼  v̼ẻ̼,̼  p̼h̼a̼  c̼h̼ú̼t̼  n̼h̼í̼  n̼h̼ả̼n̼h̼  c̼ủ̼a̼  t̼u̼ổ̼i̼  h̼ọ̼c̼  t̼r̼ò̼,̼  c̼ô̼  g̼á̼i̼  c̼h̼o̼  b̼i̼ế̼t̼  t̼ê̼n̼  l̼à̼  N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼  T̼h̼ị̼  T̼h̼ạ̼c̼h̼  T̼h̼ả̼o̼,̼  m̼ớ̼i̼  1̼8̼  t̼u̼ổ̼i̼,̼  n̼h̼à̼  ở̼  H̼ạ̼  L̼o̼n̼g̼,̼  t̼ỉ̼n̼h̼  Q̼u̼ả̼n̼g̼  N̼i̼n̼h̼.̼  T̼h̼ả̼o̼  l̼à̼  m̼ộ̼t̼  t̼r̼o̼n̼g̼  c̼á̼c̼  p̼h̼ạ̼m̼  n̼h̼â̼n̼  t̼r̼ẻ̼  n̼h̼ấ̼t̼  ở̼  T̼r̼ạ̼i̼  g̼i̼a̼m̼  H̼o̼à̼n̼g̼  T̼i̼ế̼n̼  đ̼ư̼ợ̼c̼  đ̼ặ̼c̼  x̼á̼  l̼ầ̼n̼  n̼à̼y̼.̼

L̼ú̼c̼  c̼h̼ờ̼  l̼à̼m̼  t̼h̼ủ̼  t̼ụ̼c̼  r̼a̼  t̼r̼ạ̼i̼,̼  T̼h̼ả̼o̼  t̼â̼m̼  s̼ự̼  b̼ố̼  m̼ấ̼t̼  s̼ớ̼m̼.̼  N̼h̼à̼  c̼ó̼  h̼a̼i̼  c̼h̼ị̼  e̼m̼  g̼á̼i̼,̼  T̼h̼ả̼o̼  l̼à̼  c̼h̼ị̼.̼  M̼ẹ̼  T̼h̼ả̼o̼  t̼ầ̼n̼  t̼ả̼o̼  n̼u̼ô̼i̼  c̼o̼n̼.̼  N̼ă̼m̼  1̼5̼  t̼u̼ổ̼i̼,̼  T̼h̼ả̼o̼  đ̼ỗ̼  v̼à̼o̼  l̼ớ̼p̼  V̼ă̼n̼  c̼ủ̼a̼  m̼ộ̼t̼  t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼  T̼H̼P̼T̼  h̼à̼n̼g̼  đ̼ầ̼u̼  Q̼u̼ả̼n̼g̼  N̼i̼n̼h̼.̼  N̼h̼à̼  n̼g̼h̼è̼o̼,̼  t̼u̼ổ̼i̼  m̼ớ̼i̼  l̼ớ̼n̼,̼  T̼h̼ả̼o̼  b̼ị̼  c̼u̼ố̼n̼  v̼à̼o̼  c̼á̼c̼  t̼h̼ú̼  c̼h̼ơ̼i̼  c̼ủ̼a̼  b̼ạ̼n̼  b̼è̼  c̼o̼n̼  n̼h̼à̼  g̼i̼à̼u̼.̼  H̼a̼m̼  v̼u̼i̼,̼  n̼g̼à̼y̼  q̼u̼a̼  n̼g̼à̼y̼,̼  T̼h̼ả̼o̼  đ̼á̼n̼h̼  m̼ấ̼t̼  m̼ì̼n̼h̼  l̼ú̼c̼  n̼à̼o̼  k̼h̼ô̼n̼g̼  b̼i̼ế̼t̼.̼  H̼ọ̼c̼  h̼à̼n̼h̼  n̼g̼à̼y̼  m̼ộ̼t̼  s̼a̼  s̼ú̼t̼.̼  Đ̼ế̼n̼  m̼ộ̼t̼  n̼g̼à̼y̼,̼  T̼h̼ả̼o̼  c̼ó̼  ô̼n̼g̼  a̼n̼h̼  “̼k̼ế̼t̼  n̼g̼h̼ĩ̼a̼”̼  h̼ơ̼n̼  2̼2̼  t̼u̼ổ̼i̼  n̼h̼ư̼n̼g̼  b̼ù̼  l̼ạ̼i̼  đ̼ư̼ợ̼c̼  x̼ế̼p̼  v̼à̼o̼  h̼à̼n̼g̼  đ̼ạ̼i̼  g̼i̼a̼  ở̼  đ̼ấ̼t̼  m̼ỏ̼.̼.̼.

T̼r̼o̼n̼g̼  k̼h̼i̼  t̼r̼ò̼  c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼  T̼h̼ả̼o̼  c̼h̼ợ̼t̼  n̼ó̼i̼  e̼m̼  p̼h̼ạ̼m̼  t̼ộ̼i̼  h̼.i̼ế̼.p̼  d̼.â̼.m̼  a̼n̼h̼  ạ̼.̼  T̼h̼ấ̼y̼  t̼ô̼i̼  n̼g̼ạ̼c̼  n̼h̼i̼ê̼n̼,̼  T̼h̼ả̼o̼  n̼ó̼i̼  e̼m̼  c̼h̼ỉ̼  l̼à̼  đ̼ồ̼.n̼g̼  p̼h̼ạ̼m̼  t̼h̼ô̼i̼.̼  “̼E̼m̼  b̼ị̼  ô̼n̼g̼  a̼n̼h̼  đ̼ó̼  t̼h̼í̼c̼h̼,̼  t̼ì̼m̼  m̼ọ̼i̼  c̼á̼c̼h̼  g̼ạ̼  g̼ẫ̼m̼  n̼h̼ư̼n̼g̼  e̼m̼  l̼u̼ô̼n̼  t̼ừ̼  c̼h̼ố̼i̼  v̼à̼  t̼ì̼m̼  c̼á̼c̼h̼  t̼r̼á̼n̼h̼  n̼é̼.̼  Đ̼ể̼  “̼t̼h̼ế̼  m̼ạ̼n̼g̼”̼  m̼ì̼n̼h̼,̼  m̼ộ̼t̼  n̼g̼à̼y̼  c̼h̼í̼n̼h̼  e̼m̼  c̼ù̼n̼g̼  h̼a̼i̼  b̼ạ̼n̼  g̼á̼i̼  k̼h̼á̼c̼  l̼ừ̼a̼  c̼ô̼  b̼ạ̼n̼  c̼ù̼n̼g̼  t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼  u̼ố̼n̼g̼  t̼h̼u̼ố̼c̼  n̼g̼ủ̼  v̼à̼  k̼.í̼.c̼h̼  d̼.ụ̼.c̼  đ̼ể̼  ô̼n̼g̼  a̼n̼h̼  k̼i̼a̼  t̼h̼ỏ̼a̼  m̼ã̼n̼.̼  V̼i̼ệ̼c̼  b̼ạ̼i̼  l̼ộ̼,̼  e̼m̼  b̼ị̼  b̼.ắ̼t̼  g̼i̼a̼.m̼.̼.̼.̼”̼

Thạch Thảo

T̼h̼ả̼o̼  h̼ạ̼n̼h̼  p̼h̼ú̼c̼  v̼ớ̼i̼  q̼u̼y̼ế̼t̼  đ̼ị̼n̼h̼  đ̼ặ̼c̼  x̼á̼  t̼r̼ê̼n̼  t̼a̼y̼  -̼  Ả̼n̼h̼:̼  P̼h̼ạ̼m̼  D̼u̼ẩ̼n̼

C̼u̼ố̼i̼  t̼h̼á̼n̼g̼  7̼  n̼ă̼m̼  2̼0̼1̼3̼,̼  k̼h̼i̼  b̼ị̼  b̼ắ̼t̼,̼  T̼h̼ả̼o̼  m̼ớ̼i̼  1̼6̼  t̼u̼ổ̼i̼  5̼  t̼h̼á̼n̼g̼  v̼à̼  v̼ừ̼a̼  h̼ọ̼c̼  x̼o̼n̼g̼  l̼ớ̼p̼  1̼0̼.̼  S̼a̼u̼  đ̼ó̼,̼  T̼h̼ả̼o̼  b̼ị̼  t̼ò̼a̼  x̼ử̼  3̼0̼  t̼h̼á̼n̼g̼  t̼ù̼  g̼i̼a̼m̼  v̼ề̼  t̼ộ̼i̼  H̼i̼.ế̼.p̼  d̼.â̼.m̼  t̼r̼ẻ̼  e̼m̼.̼  T̼h̼ả̼o̼  v̼ừ̼a̼  t̼h̼ụ̼  á̼n̼  đ̼ư̼ợ̼c̼  g̼ầ̼n̼  2̼5̼  t̼h̼á̼n̼g̼  t̼h̼ì̼  đ̼ư̼ợ̼c̼  đ̼ặ̼c̼  x̼á̼.̼

̼V̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼

“̼E̼m̼  s̼ẽ̼  l̼à̼m̼  g̼ì̼  k̼h̼i̼  v̼ề̼  n̼h̼à̼?̼”̼  t̼ô̼i̼  h̼ỏ̼i̼.̼  T̼h̼ả̼o̼  t̼ự̼  t̼i̼n̼:̼  “̼E̼m̼  s̼ẽ̼  t̼i̼ế̼p̼  t̼ụ̼c̼  h̼ọ̼c̼  h̼ế̼t̼  T̼H̼P̼T̼,̼  c̼ó̼  t̼h̼ể̼  h̼ọ̼c̼  b̼ổ̼  t̼ú̼c̼  a̼n̼h̼  ạ̼.̼  S̼a̼u̼  đ̼ó̼,̼  e̼m̼  c̼ố̼  g̼ắ̼n̼g̼  t̼h̼i̼  v̼à̼o̼  t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼  n̼à̼o̼  đ̼ó̼  đ̼ể̼  h̼ọ̼c̼  l̼ấ̼y̼  m̼ộ̼t̼  n̼g̼h̼ề̼”̼.̼  T̼h̼ả̼o̼  t̼ỏ̼  r̼a̼  r̼ấ̼t̼  b̼u̼ồ̼n̼  v̼ì̼  q̼u̼á̼  k̼h̼ứ̼  t̼ộ̼i̼  l̼ỗ̼i̼,̼  n̼h̼ư̼n̼g̼  l̼ạ̼i̼  l̼u̼ô̼n̼  t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼  t̼r̼ự̼c̼  n̼i̼ề̼m̼  t̼i̼n̼  m̼ì̼n̼h̼  s̼ẽ̼  l̼à̼m̼  l̼ạ̼i̼  đ̼ư̼ợ̼c̼  c̼u̼ộ̼c̼  đ̼ờ̼i̼  v̼ì̼  T̼h̼ả̼o̼  c̼ò̼n̼  r̼ấ̼t̼  t̼r̼ẻ̼.̼.̼.̼

T̼h̼ủ̼  t̼ụ̼c̼  v̼ừ̼a̼  x̼o̼n̼g̼,̼  T̼h̼ả̼o̼  r̼ả̼o̼  b̼ư̼ớ̼c̼  q̼u̼a̼  c̼ổ̼n̼g̼  t̼r̼ạ̼i̼  g̼i̼a̼m̼,̼  h̼ò̼a̼  v̼à̼o̼  h̼à̼n̼g̼  n̼g̼h̼ì̼n̼  n̼g̼ư̼ờ̼i̼  đ̼a̼n̼g̼  c̼h̼ờ̼  đ̼ó̼n̼  n̼g̼ư̼ờ̼i̼  t̼h̼â̼n̼  s̼a̼u̼  t̼h̼á̼n̼g̼  n̼g̼à̼y̼  c̼ả̼i̼  t̼ạ̼o̼  v̼ề̼  v̼ớ̼i̼  g̼i̼a̼  đ̼ì̼n̼h̼.̼

Nguồn: Thuvienphapluat

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM