Trang chủ » Đời sống
26/03/2023 17:47

az776

Ô̼n̼g̼ ̼T̼ ̼(̼6̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼a̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼n̼ă̼m̼.

Bác nông dân từ chối 40 tỷ tiền bồi thường để trồng rau giữa sân bay lớn thứ hai Nhật Bản - Ảnh 3.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼a̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼v̼á̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼i̼ê̼n̼.

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ơ̼ ̼t̼r̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼.̼ ̼N̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼b̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼ồ̼n̼ ̼2̼4̼/̼2̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼

Bác nông dân từ chối 40 tỷ tiền bồi thường để trồng rau giữa sân bay lớn thứ hai Nhật Bản - Ảnh 2.

̼H̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼ỷ̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼a̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼A̼F̼P̼,̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼:̼ ̼“̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼d̼o̼ ̼b̼a̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ì̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼g̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼ỷ̼,̼ ̼d̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼”̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼N̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼0̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼h̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼.̼

Bác nông dân từ chối 40 tỷ tiền bồi thường để trồng rau giữa sân bay lớn thứ hai Nhật Bản - Ảnh 3.
̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼ù̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼

̼ông ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼t̼ờ̼ ̼B̼B̼C̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼(̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼1̼5̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ủ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼”̼.̼

̼S̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼N̼a̼r̼i̼t̼a̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼2̼5̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼b̼a̼y̼.̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼N̼a̼r̼i̼t̼a̼ ̼v̼à̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼b̼á̼n̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼0̼0̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM